Living hope | Đấng sống muôn đời | Đavít Thức – Nhạc thánh Tin Lành

Đấng sống muôn đời

Living hope

này trũng bóng tối ấy, nằm ngăn cách giữa đây

How great the chasm that lay between us

 

và ngàn ngọn núi lớn, con chẳng vượt được

How high the mountain I could not climb

 

giữa trùng dương khiếp đảm, lòng con ngước mắt lên.

In desperation, I turned to heaven

 

cầu khẩn Danh Ngài giữa đêm mịt mùng

And spoke Your name into the night

 

và màn đêm chấm dứt, ánh sáng soi nhân từ

Then through the darkness, Your loving-kindness

 

xoá hết bao đau buồn của tâm con.

Tore through the shadows of my soul

 

mọi sự đã đến lúc, đoạn kết đã xướng biên

The work is finished, the end is written

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời

Jesus Christ, my living hope

 

nào người có thể tưởng? nguồn ân điển lớn lao

Who could imagine so great a mercy?

 

nào lòng có thể thấu? cứu ân diệu kì?

What heart could fathom such boundless grace?

 

Ngài là Chúa các Chúa, vì nhân thế xuống đây

The God of ages stepped down from glory

 

để gánh thay tội, cất ô nhục rồi

To wear my sin and bear my shame

 

thập tự nơi Chúa chết, thứ tha bao tội tình

The cross has spoken, I am forgiven

 

Chúa của muôn Vua gọi tôi thuộc Ngài

The King of kings calls me His own

 

tụng ngợi Chúa Cứu Thế, thuộc về Chúa mãi thôi

Beautiful Savior, I’m Yours forever

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời.

Jesus Christ, my living hope

 

Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con

Hallelujah, praise the One who set me free

 

Halelugia, sự chết chẳng còn quyền trên con

Hallelujah, death has lost its grip on me

 

Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy

You have broken every chain

 

này sự cứu trong Danh của Ngài

There’s salvation in Your name

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời

Jesus Christ, my living hope

 

Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con

Hallelujah, praise the One who set me free

 

Halelugia, sự chết chẳng còn quyền trên con

Hallelujah, death has lost its grip on me

Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy

You have broken every chain

 

này sự cứu trong Danh của Ngài

There’s salvation in Your name

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời

Jesus Christ, my living hope

 

ngày sự sáng đã đến, từ nơi chỗ đóng niêm

Then came the morning that sealed the promise

 

nọc sự chết đã hết, Chúa đã sống lại

Your buried body began to breathe

 

Ngài gầm vang tiếng thét, kìa sư tử Giu Đa

Out of the silence, the Roaring Lion

 

Công bố ma quyền chẳng thể áp trên tôi

Declared the grave has no claim on me

 

ngày sự sáng đã đến, từ nơi chỗ đóng niêm

Then came the morning that sealed the promise

 

nọc sự chết đã hết, Chúa đã sống lại

Your buried body began to breathe

 

Ngài gầm vang tiếng thét, kìa sư tử Giu Đa

Out of the silence, the Roaring Lion

 

Công bố ma quyền chẳng thể áp trên tôi

Declared the grave has no claim on me

 

Giê Xu ơi! NGÀI ĐÃ ĐẮC THẮNG RỒI !Whoa !!!

Jesus, Yours is the victory, whoa!

 

Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con

Hallelujah, praise the One who set me free

 

Halelugia, sự chết chẳng còn buộc trên con

Hallelujah, death has lost its grip on me

 

Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy

You have broken every chain

 

này sự cứu trong Danh của Ngài

There’s salvation in Your name

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời

Jesus Christ, my living hope

 

Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con

Hallelujah, praise the One who set me free

 

Halelugia, sự chết chẳng còn buộc trên con

Hallelujah, death has lost its grip on me

 

Chúa phá tan mọi xiềng xích ấy

You have broken every chain

 

này sự cứu trong Danh của Ngài

There’s salvation in Your name

 

Jesus Christ, Đấng sống muôn đời

Jesus Christ, my living hope

 

Phải Chúa tôi là! Đấng sống muôn đời

Oh God, You are my living hope

 

 

5/5 (7 Reviews)